REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI „ZAMÓW I ODBIERZ W SKLEPIE”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem Usługi „Zamów i odbierz w sklepie” (zwanej dalej: “Usługą”) jest Spółka Warszadis Sp. z o.o. (dalej: Administrator) z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa, adres poczty elektronicznej: zamowienia@leclerc.biz.pl , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000120104, NIP 5272166622, REGON 013167046, opłacony kapitał zakładowy 11 034 000,- złotych.

 

 1. Zasady korzystania z Usługi określone są w niniejszym Regulaminie.

 

 

2. DEFINICJE

 1. Administrator (Usługodawca) – podmiot wskazany w pkt 1.1 Regulaminu.

 

 1. Biuro Obsługi Klienta – komórka odpowiedzialna za udzielanie informacji i pomoc Użytkownikom w związku z funkcjonowaniem Formularza, z którą można się kontaktować pod adresem mailowym zamowienia@leclerc.biz.pl.

 

 1. Formularz – formularz internetowy dostępny pod adresem

 

 1. https://jerozolimskieleclerc.pl/ służący do dokonywania rezerwacji produktów.

 

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 1. Produkty – produkty, które Użytkownik może zarezerwować za pomocą Formularza.

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi rezerwacji Zestawu za pośrednictwem Formularza. Regulamin jest dostępny w Formularzu w wersji umożliwiającej jego wydrukowanie oraz zapisanie w formacie, który można odtworzyć.

 

 1. Rezerwacja (Zamówienie) – usługa polegająca na zapewnieniu dostępności i odbioru w terminie produktów w Sklepie, wykonywana przez Administratora po dokonaniu przez Użytkownika stosownych czynności w Systemie.

 

 1. Sklep – Hipermarket E.Leclerc Jerozolimskie przy ul. Jutrzenki 156 w Warszawie.

 

 1. Sprzedawca – Warszadis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 156, 02-231 Warszawa.

 

 1. Treść – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, elementy graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki, jakie są zamieszczane w Formularzu, w tym Treści dodawane przez Użytkownika.

 

 1. Umowa o świadczenie usługi rezerwacji – umowa pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o świadczenie przez Administratora drogą elektroniczną usług rezerwacji Produktów.

 

 1. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Sprzedawcę i kupującego w Sklepie, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność produktów i wydać mu je, a kupujący zobowiązuje się produkty odebrać i zapłacić Sprzedawcy Wartość Zamówienia.

 

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.

 2. Wartość Zamówienia – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych (PLN), którą Użytkownik jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za wybrane przez siebie produkty. Ceny podane w Formularzu są cenami brutto.

 

 1. Adres email – adres email, który Użytkownik podał w celu otrzymania potwierdzenia Rezerwacji oraz Regulaminu świadczenia usługi.

 

 1. Numer telefonu – numer telefonu, który Użytkownik podał w celu otrzymania potwierdzenia Rezerwacji oraz Regulaminu świadczenia usługi.

 

 

3. USŁUGA REZERWACJI PRODUKTÓW

 1. Administrator, za pośrednictwem Formularza, drogą elektroniczną świadczy Użytkownikom usługę zamawiania produktów dostępnych do sprzedaży w Sklepie.

 

 1. Zamówieniu podlegają tylko i wyłącznie produkty dostępne do wyboru w Formularzu. Nie jest możliwe zamówienie innych.

 

 1. Za pomocą Formularza nie jest możliwe dokonanie zakupu produktów.

 

 1. Wszystkie ustalenia, które są dokonane w związku z zamówieniem, nie stanowią umowy sprzedaży produktów ani też umowy przedwstępnej sprzedaży, lecz są jedynie niezobowiązującą rezerwacją. Zamówienie jest elektronicznie przekazywane do Sklepu E. Leclerc Jerozolimskie.

 

 1. Zawarcie umowy sprzedaży zarezerwowanych produktów (Umowa sprzedaży) następuje dopiero w przypadku zgłoszenia się rezerwującego klienta do Sklepu i zakupienia zarezerwowanych produktów (dokonania płatności za zarezerwowane produkty).

 

 1. Dokonanie rezerwacji (dalej nazywanego: Zamówienia) jest dla klienta nieodpłatne, nie wiąże się też z jakimkolwiek innym zobowiązaniem wzajemnym klienta względem Sklepu.

 

 1. Niedokonanie zakupu zarezerwowanych produktów nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji finansowych ani prawnych.

 

 1. Treści prezentowane w Formularzu, w szczególności informacje o produktach, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Formularz jest jedynie platformą informacyjną (art. 71 kodeksu cywilnego).

 

 1. Sprzedaż produktów prowadzona jest wyłącznie w Sklepie w miejscu wyznaczonym i specjalnie oznaczonym „Szybkie zakupy – zamów i odbierz”

 

 1. Korzystanie z Formularza jest dla Użytkowników nieodpłatne.

 

 1. Z usługi Zamówienia, świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza, mogą korzystać jedynie pełnoletni Użytkownicy, którzy zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali jego treść.

 

 1. Do wykonania usługi Zamawiania produktów Administrator wykorzystuje następujące dane Użytkownika:

 

 • adres e-mail;

 • numer telefonu

 

 1. Administrator będzie przekazywał Użytkownikowi informacje związane ze świadczeniem na rzecz Użytkownika usług Zamówienia produktów, w formie mailowej oraz telefonicznej.

 

 1. Umowa o świadczenie usługi Zamów i Odbierz w sklepie, zostaje zawarta w momencie skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika Formularza pozwalającego zarezerwować wybrane produkty (w momencie wybrania przycisku oznaczonego napisem: ,,Zamów”).

 

 1. Administrator zobowiązuje się wyłącznie do określonego w czasie zapewnienia dostępności określonych przez Użytkownika Produktów w Sklepie w dacie wybranej przez Użytkownika (rezerwacja czasowa).

 

 1. Odbiór zarezerwowanych produktów odbywa się w dniach oraz godzinach otwarcia Sklepu. W Formularzu należy wskazać konkretny termin oraz godzinę odbioru zamówienia. Jeżeli zamówienie złożone będzie do godziny 16.00 (w dniu roboczym) to jego odbiór możliwy będzie tego samego dnia po 3 godzinach od otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia przez Użytkownika. Zamówienia złożone po godzinie 16.00 będą możliwe do odbioru kolejnego dnia roboczego od godziny 9.00. Sklep skontaktuje się z klientem, aby potwierdzić wskazany w Formularzu termin odbioru.

 

 1. W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym mogą wystąpić braki poszczególnych produktów, jednakże Sprzedawca dołoży najwyższej staranności aby zapewnić produkt zarezerwowany lub przedstawić informację o dostępnych zamiennikach. Użytkownik zostanie poinformowany o tym wcześniej telefonicznie lub w Sklepie przed dokonaniem zakupu produktów. Wartość zamówienia w takim przypadku może ulec odpowiedniej zmianie.

 

 1. Produkty zarezerwowane będą zapakowane przez Sprzedawcę. Użytkownik nie ponosi dodatkowej opłaty za opakowanie. Za skompletowanie zamówienia o wartości do 150 zł doliczona zostanie opłata w wysokości 5 zł, za skompletowanie zamówienia o wartości powyżej 150 zł opłata ta wyniesie 10 zł.

 

 1. Jeśli zarezerwowane produkty nie zostaną zakupione w ustalonym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

 

 1. Użytkownik może zarezerwować dowolną ilość dostępnych w Formularzu produktów z zastrzeżeniem, iż Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej (towarów w dużej ilości zapakowanych paletowo).

 

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży produktów następuje w Sklepie przy jednoczesnej obecności stron Umowy sprzedaży. Zapłata kwoty równej Wartości zamówienia odbywa się wyłącznie kartą płatniczą lub Blikiem a wydanie produktów następuje w Sklepie przy zawieraniu Umowy sprzedaży. Stroną Umowy sprzedaży zawieranej w Sklepie nie musi być sam Użytkownik. Może to być osoba, która zna adres e-mail oraz nr telefonu Użytkownika podany w Formularzu lub numer zamówienia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych (na żądanie wydającego produkt okaże dowód osobisty lub paszport w celu udokumentowania pełnoletności).

 

 1. Świadczenie usługi Zamówienia następuje w wyniku podjęcia przez Użytkownika inicjatywy dokonania rezerwacji produktów według zasad określonych w Regulaminie. Administrator może odmówić świadczenia usługi, włącznie z zablokowaniem możliwości korzystania z Formularza, w przypadku naruszenia przez Użytkownika warunków określonych w niniejszym Regulaminie. O powyższym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 

 

4. PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Użytkownik przed przyciśnięciem przycisku „Zamów” wyraża zgodę na realizację zamówienia (rezerwację czasową produktów) i kontakt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ze strony Administratora oraz Sklepu w celu realizacji zamówienia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy o świadczenie na odległość usługi, przy czym jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie takiej zgody sprawia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy świadczenia usługi na odległość. Dokonanie rezerwacji nie zobowiązuje Użytkownika do dokonania zakupu zarezerwowanych Zestawów, dlatego też brak możliwości odstąpienia od umowy Rezerwacji nie wpływa w żaden sposób na sytuację prawną Użytkownika.

 

 1. Każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn samodzielnie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną nawiązaną za pośrednictwem Formularza, rozłączając połączenie telefoniczne lub internetowe, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy.

 

 1. W innych przypadkach każda ze Stron w każdym czasie i bez podania przyczyn, może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem zachowania przez drugą Stronę praw nabytych przed rozwiązaniem takiej umowy oraz postanowień poniżej.

 

5. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik dokonując rezerwacji zobowiązany jest działać w dobrej wierze, gdyż Sklep wykonując Zamówienie podejmie czynności związane z rezerwacją produktów i ich przygotowaniem do zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Użytkownika Formularza obowiązuje zakaz dostarczania w obszarze Formularza Treści o charakterze bezprawnym

 

 1. W ramach korzystania z usługi w szczególności niedopuszczalne jest:

a)  umieszczanie na stronie Formularza, wysyłanie pocztą elektroniczną: - Treści, które zawierają groźby lub pomówienia, są wulgarne, obsceniczne, sprzeczne z zasadami przyzwoitości, naruszające dobra osobiste danej osoby, dyskryminujące pochodzenie rasowe lub etniczne albo narodowość; - Niezamówionych treści reklamowych lub promocyjnych, elementów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody, pliki czy programy komputerowe, których celem jest przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcji jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu informatycznego, bądź jakiegokolwiek urządzenia telekomunikacyjnego;

b)      podejmowanie prób zakłócania lub przerywania pracy Formularza, serwerów lub sieci połączonych z Formularzem; 

c)      uzyskiwanie dostępu do danych, które nie są przeznaczone dla Użytkownika;

d)      naruszanie zasad bezpieczeństwa działania sieci Internet;

e)      podszywanie się pod inną osobę.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a)      korzystania z Formularza w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b)      niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Formularza niezamówionej informacji handlowej;

c)      niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika,

d)      korzystania z Formularza w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, e) korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Administrator Usługi odpowiada za należyte działanie Formularza oraz przekazanie rezerwacji do Sklepu.

 

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Formularza oraz usługi rezerwacji produktów należy zgłaszać drogą mailową na adres e-mail: zamowienia@leclerc.biz.pl.

 

 1. Klient może złożyć reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Formularza. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Po rozpatrzeniu reklamacji, Administrator udzieli Użytkownikowi odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Administratora. Odpowiedź wysłana zostanie na adres do korespondencji Użytkownika lub adres e-mail Użytkownika wskazany w treści reklamacji (a w razie jego niewskazania w treści reklamacji – na adres e-mail przypisany w Formularzu), ewentualnie przekazana w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Użytkownikiem.

 

 

 

7. POZASĄDOWE I SĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.      Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)     Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,

b)  Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,

c)   Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

2.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl

 

3.     Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: warszadis@leclerc.biz.pl

 

 

4.     Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 

5.     Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

 

8. DANE OSOBOWE

1.      Dane osobowe podawane przez Klientów w Formularzu, przetwarzane są przez Sklep pod wyżej wskazanym adresem (administrator danych).

 

2.     Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania rezerwacji oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, które wymagają̨ podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów rezerwacji produktów zamówionych przez Klienta w, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu rozpoznania reklamacji.

 

 

3.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ być́ poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Administratora.

 

4.      Udostepnienie przez Klienta danych osobowych w profilu prywatnym Klienta, nie oznacza wyrażenia zgody na udostepnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.

 

 

5.     Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są̨ jego danymi.

 

6.     Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują̨ się̨ na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią̨ Regulaminu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

 

2.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Formularza. Administrator zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Formularza z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta.

 

 

3.     W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

4.     Korzystanie przez Klienta z Formularzu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy o usługach telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługodawcę do kontaktu z Klientem, nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.

 

 

5.     Administrator może ograniczyć dostęp do wybranych funkcjonalności Formularza Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków, np. wiek (18 lat) w tym także nakazy władz, w szczególności wynikające z siły wyższej. Z uwagi na ograniczenia, w szczególności ograniczenia licencyjne wprowadzane przez producentów/wydawców niektórych Produktów i/lub treści cyfrowych Usługodawca może ograniczyć Klientom, którzy nie spełniają określonych warunków możliwość zakupu wybranych Produktów. O takich okolicznościach Usługodawca będzie informował na bieżąco na stronie internetowej.

 

6.     W celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych Formularz korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Formularza.

 

 

7.     Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika związane ze świadczeniem przez Administratora usług określonych w niniejszym Regulaminie. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

 

8.     Administrator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: a) zmian organizacyjnych lub prawnych Sklepu, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Formularza, c) zmiany funkcjonalności Formularza, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Administrator powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Administratorowi przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

 

 

9.      Aktualny Regulamin jest publikowany w Formularzu oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.